Mali Hiz. Müdürlüğü

Ana Sayfa » Birimler » Mali Hiz. Müdürlüğü

Halil GÖÇER
Mali Hizmetler Müdürü

Tlf: 0328 626 82 45 Dahili: 120

 

T.C.

OSMANİYE

TÜYSÜZ BELEDİYESİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

            Amaç ve kapsam

            MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tüysüz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Tüysüz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile ona bağlı bütün birim ve şeflikleri kapsar.

 

            Dayanak

            MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5436 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15’inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

            Tanımlar

            MADDE 3– (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

 1. a) Ambar: Muhasebe birimine teslim edilen ve parayla ifade edilen değerli kağıtlar ile muhasebe birimince kullanılacak seri ve sıra numaralı alındı, teslimat müzekkeresi, çek ve benzeri basılı evrakın muhafaza edildiği yeri,
 2. b) Bakanlık:İçişleri Bakanlığını,
 3. c) Başkan: Tüysüz Belediye Başkanını,

            ç) Belediye: Tüysüz Belediyesini,

 1. d) Encümen: Tüysüz Belediye Encümenini,
 2. e) Harcama birimi: Belediye bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,
 3. f) İdare: Tüysüz Belediye Başkanlığını,
 4. g) Kanun: 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5436 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu,

            ğ) Meclis: Tüysüz Belediye Meclisini,

 1. h) Muhasebe hizmeti: Gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini,

            ı) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumlu, usulüne göre atanmış sertifikalı yöneticiyi,

 1. i) Muhasebe yetkilisi mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemler ile ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kamu görevlilerini ve yetkili memurları,
 2. j) Muhasebe yetkilisi yardımcısı: Muhasebe yetkilisinin yardımcısını,
 3. k) Mutemetlik: Muhasebe biriminin bulunduğu yer dışında, muhasebe birimine bağlı olarak tahsilat mutemetliği, tahsilat şefliği ve benzeri isimler altında mutemetlik görevinin yapıldığı birimi,
 4. l) Müdür: Mali hizmetler müdürünü,
 5. m) Müdürlük: Mali hizmetler müdürlüğünü,
 6. n) Mükellef: Kendisine vergi borcu veya mali yükümlülük terettüp eden gerçek veya tüzel kişilerle, sorumluları ve müteselsil sorumluları,
 7. o) Para ve para ile ifade edilebilen değerler: Muhasebe birimine veya mutemedine teslim edilip muhafaza ve sorumluluğu altında bulunan tedavüldeki Türk parası ve konvertibl yabancı paralar ile altın, gümüş, kıymetli maden ve bunlardan yapılmış her türlü ziynet eşyası, antika paralar, hisse senedi, tahvil ve hazine bonoları, diğer devlet borçlanma senetleri, değerli kağıtlar, konvertibl olmayan yabancı paralar ve bu mahiyetteki değerleri,

            ö) Personel: Mali hizmetler müdürlüğünde görev yapan tüm personeli,

 1. p) Servis: Mali hizmetler müdürlüğüne bağlı görevleri belirlenmiş alt birimi,
 2. r) Şef: Servis yönetici ve sorumlularını,
 3. s) Uzman: Mali Hizmetler Uzmanını,

            ş) Uzman yardımcısı: Mali Hizmetler Uzman Yardımcısını,

 1. t) Üst yönetici: Tüysüz Belediye Başkanını,
 2. u) Vezne: Muhasebe birimine teslim edilen para ve para ile ifade edilebilen menkul değerlerin muhafaza edildiği yeri, ifade eder.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

            Mali hizmetler müdürlüğünün görevleri

            MADDE 4- (1) Aşağıda belirtilen görevler, Mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür:

 1. a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 2. b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 3. c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

ç) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

 1. d) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
 2. e) İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek.
 3. f) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
 4. g) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

ğ) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

 1. h) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

ı) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

 1. i) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
 2. j) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

            Mali hizmetler müdürünün görev ve yetkileri

            MADDE 5- (1) Mali hizmetler müdürünün görev ve yetkileri şunlardır :

 1. a) Belediyeye ait gelirlerin ve alacakların ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsilini sağlamak,
 2. b) Giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesini sağlamak,
 3. c) Para ve parayla ifade edilebilen değerleri, emanetleri, teminatları almak, saklamak ve zamanı geldiğinde de ilgililere iade etmek,

ç) Mali işlemlere ilişkin kayıtların usulüne uygun, saydam ve erişilebilir bir şekilde tutulmasını sağlamak,

 1. d) Muhasebeye ait defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,
 2. e) Mali işlemlere ait bilgi ve raporları, Bakanlığa, ilgili kamu idarelerine, başkanlığa ve yetkili kılınmış diğer mercilere mevzuatta belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek,
 3. f) Belediye bütçesini hazırlayarak, üst yöneticiye, encümene ve meclise sunmak; bütçenin Bakanlığa ve yetkili diğer kamu idarelerine ilgili mevzuatta belirtilen süreler içersinde intikalini sağlamak,
 4. g) Belediyenin stratejik planını bütçeye uygun olarak hazırlamak ve ilgili yerlere göndermek,

ğ) Belediyenin yıl sonu kesin hesabını çıkararak, üst yöneticiye, encümene ve meclise sunmak; yıl sonu kesin hesabını Sayıştaya ve ilgili kamu idarelerine ilgili mevzuatında belirtilen süre içerisinde intikalini sağlamak,

 1. h) Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapmak,

ı) Personelin motivasyonunu yükselterek, üretkenlik ve verimliliğin artmasını sağlamak,

 1. i) Müdürlüğü temsilen organizasyon ve toplantılara iştirak etmek,
 2. j) Sicil amiri sıfatı ile personelin performans değerlendirmelerini yapmak ve gizli sicil raporlarını tanzim etmek,
 3. k) Müdürlüğün çalışma sistemini kurarak iş akışını sağlamak; şef, memur ve diğer personelin çalışmalarını organize etmek,
 4. l) Komisyon toplantılarında müdürlükle alâkalı iş ve işlemleri yürütmek,
 5. m) Gelirlerin artırılması ve harcamaların azaltılması için müdürlükler ve birimler arası koordinasyonu sağlamak,
 6. n) Müdürlüğün kalite politikasını, hedeflerini ve stratejilerini belirlemek,
 7. o) Müdürlüğün görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak,

ö) İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi ve belge sağlamak,

 1. p) İç kontrolün harcama birimlerinde etkili bir şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri hazırlayarak üst yöneticinin onayına sunmak,
 2. r) Mali hizmetlerin saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,
 3. s) Başkan ve başkan yardımcıları tarafından verilen görevleri yapmak.

(2) Mali hizmetler müdürü, Mali hizmetler müdürlüğünün yöneticisi olup; müdürlüğünün görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst yöneticiye karşı sorumludur.

(3) Mali hizmetler müdürü, görev ve yetkilerinden bazılarını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve Kanuna aykırı olmamak şartıyla ve üst yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

 

            Mali hizmetler müdürünün sorumlulukları

            MADDE 6– (1) Mali hizmetler müdürü, müdürlük görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinde Başkan ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. Ayrıca;

 1. a) Belediye gelirlerinin ilgili kanunlarına göre tarh ve tahakkuk ettirilmesinden; tahsil aşamasına gelmiş gelir ve alacaklarının tahsil edilmesinden,
 2. b) Belediyeye ait giderlerin usulüne uygun yapılmasından,
 3. c) Görev alanına giren hizmetlerin zamanında yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,

ç) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların mükelleflere iadesi veya mahsubu için, düzenlenen belgelerde öngörülen miktarların uygunluğundan,

 1. d) Düzeltmesi ve terkini gereken gelir ve gider işlemlerinin mer’i mevzuata uygun olmasından,
 2. e) Ödeme aşamasına gelmiş, ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden,
 3. f) Ödemelerin, ilgili mevzuatında belirtilen şekilde muhasebe kayıtlarına göre yapılmasından,
 4. g) Müdürlük mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yapıp yapmadıklarından,

ğ) Mutemetlere yapılan peşin ödemelerde meydana gelen para kayıplarından,

 1. h) Sayıştaya ve diğer yetkili mercilere hesap vermekten,

ı) Müdürlük hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden,

 1. i) Ödeneklerin planlanarak ilgili yerlere zamanında gönderilmesinden,
 2. j) İç kontrol sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasından,
 3. k) Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesinden,
 4. l) Müdürlük tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe kesin hesap, mali tablolar faaliyet raporu ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili idarelere gönderilmesinden

sorumludur.

 

            Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri

            MADDE 7 – (1) Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.
 2. b) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.
 3. c) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.

ç) Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.

 1. d) Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.
 2. e) Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.
 3. f) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.
 4. g) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.

ğ) Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak.

 1. h) Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

 

            Muhasebe yetkilisinin sorumlulukları

            MADDE 8 – (1) Muhasebe yetkilisi;

 1. a) Bu Yönetmeliğin 9’uncu maddesinde sayılan hizmetlerin zamanında yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,
 2. b) Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelen kayıplardan,
 3. c) Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarında ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden,

ç) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde, geri verilecek tutarın, düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından,

 1. d) Ödemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde bulundurularak, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından,
 2. e) Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan,
 3. f) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre kontrol etmekten,
 4. g) Yetkili mercilere hesap vermekten sorumludurlar.

(2) Muhasebe yetkililerinin kanuna göre yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır.

(3) Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;

 1. a) Yetkililerin imzasını,
 2. b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,
 3. c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,

ç) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri kontrol etmekle yükümlüdür.

 

            Görev ayrılığı ve harcama yetkililiği

            MADDE 9- (1) Mali hizmetler müdürlüğünde harcama yetkililiği ile muhasebe yetkililiği görevi aynı kişide birleşemez. Harcama yetkilisi görevi üst yöneticinin belirleyeceği kişi veya kişiler tarafından yerine getirilir.

 

            Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görevlendirilmeleri, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 10- (1) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görevlendirilmeleri:

 1. a) Veznedar, tahsildar, icra memuru gibi unvanlarla muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almak, vermek ve göndermek üzere görevlendirilenler muhasebe yetkilisi mutemedidir. Zorunluluk bulunması halinde, muhasebe yetkilisi adına para ve parayla ifade edilebilen değerleri almak, vermek, vezne ve ambarlarda muhafaza etmek üzere kamu idarelerinin görevli personeli arasından, ilgili muhasebe yetkilisinin de muvafakati alınarak seçilen personel, harcama yetkilisi tarafından muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilebilir.
 2. b) Muhasebe yetkilisi mutemedi olarak seçilen görevlinin adı, soyadı, görev yeri, ünvanı ve imza örneği ile görev ve yetkileri görevlendirmede muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilir. Kanunlarda öngörüldüğü şekilde ve ilgili mevzuat esaslarına göre yetkili kılınmamış hiçbir kimse kamu idaresi adına para tahsil edemez, değerleri alamaz, gönderemez ve ödeme yapamaz.
 3. c) Kefalet aidatı kesilmesi ve teminat alınması 06/06/1934 tarihli ve 2720 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2489 Sayılı Kefalet Kanunu kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe yetkilisi mutemetleri özel mevzuatlarındaki hükümlere tabidir.

ç) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görevlerinden geçici olarak ayrılmaları durumunda yerlerine, birinci fıkra hükmüne göre aylığından kefalet aidatı kesilen kişilerden görevlendirme yapılması esastır. Ancak, zorunluluk halinde Kefalet Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak suretiyle diğer personelin de muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilmesi mümkündür.

 1. d) Kefalete tabi tutulan muhasebe yetkilisi mutemetlerinin aylığından kesilen aidatlar mevzuatında öngörülen sürede ilgili kefalet sandığı hesabına ödenir.

            (2) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin yetki ve sorumlulukları:

 1. a) Muhasebe yetkilisi mutemetleri, muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, vermeye ve göndermeye yetkili olup, bu işlemlerinden dolayı doğrudan bağlı oldukları muhasebe yetkilisine karşı sorumludurlar. Muhasebe biriminde görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri, her ne adla olursa olsun tahsil ettikleri paraları ve kendilerine teslim edilen değerleri muhasebe biriminin veznesi ve ambarında muhafaza etmek zorundadırlar ve kayıplardan sorumludurlar.
 2. b) Muhasebe birimi hizmet binası dışında veya muhasebe biriminin bulunduğu yerin Belediye hudutları dışında görevlendirilen muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yapılan tahsilâtların, özel mevzuatında aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, miktarı ne olursa olsun en çok yedi, değerli kâğıt satış hâsılatının ise en çok on beş günde bir ve her halde mali yılın son iş gününde muhasebe biriminin veznesine veya banka hesabına yatırılması zorunludur. Söz konusu tahsilât, muhasebe biriminin veznesine belge ve defterlerle birlikte getirilir. Muhasebe birimince gerekli kontroller yapılıp yatırılması gereken tahsilât miktarı tespit edildikten sonra en son kullanılan alındı dip koçanının arkasına ve defterlerin ilgili sayfalarına gerekli şerhler konularak onaylanır. Yukarıdaki süreler beklenmeksizin yatırılacak miktarı belirlemeye, üst yöneticiler yetkilidir.
 3. c) Muhasebe birimi dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetlerince çekle tahsilât yapılması durumunda, çekin en geç ertesi iş günü içinde muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi zorunludur. Muhasebe biriminin bulunduğu yer dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri Maliye Bakanlığınca izin verilen haller dışında çekle tahsilât yapamazlar. Zimmetle aldıkları değerli kâğıtların satış hâsılatını belirlenen süre içerisinde yatırmayan muhasebe yetkilisi mutemetlerine yeniden değerli kâğıt verilmez.

ç) Muhasebe yetkilileri, muhasebe birimlerinin kasa işlemlerini her günün sonunda kontrol eder. Muhasebe yetkilisinin görevi başında bulunamadığı durumlarda kontrol görevi vekili tarafından yerine getirilir. Kontrol yetki ve sorumluluğunun yardımcılara devredilmiş olması halinde ise bu görev yardımcılar tarafından yapılır.

 1. d) Muhasebe yetkilileri özel mevzuatında aksine bir hüküm bulunmadığı sürece;

1) Muhasebe biriminin vezne ve ambarlarında para ve değerleri alıp veren muhasebe yetkilisi mutemetlerini her on beş günde en az bir defa belirsiz günlerde,

2) Muhasebe birimi dışında bir günden fazla süre ile görev yapan tahsildarlar ile icra memurlarını her iki ayda en az bir defa ve her tahsilâttan dönüldüğü günü takip eden on gün içinde,

kontrol etmek zorundadır.

 1. e) Muhasebe yetkililerinin hesap ve mali işlemlerini denetim görev ve yetkisine sahip olan denetim elemanları, muhasebe yetkilisi mutemetlerinin tahsilât tutarlarının sayımı dâhil, tüm hesap ve mali işlemleri denetleyebilir.

 

            Gelir ve tahsilat servisi

            MADDE 11- (1) Gelir ve tahsilat servisinin görevleri şunlardır:

 1. a) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
 2. b) İdarenin ilgili yıl ile takip eden iki yılın tahmini gelir bütçesini hazırlamak,
 3. c) Kamu kurum ve kuruluşlarına gelir kalemlerinden ayrılması gereken yasal payların ilgili emanet hesaplara alınmasını ve emanet hesapların takibi ile ilgili çalışmaların kontrol ve koordine edilmesini sağlamak,

ç) İdareye yapılacak şartlı ve şartsız bağışlar, kira ve ecri misil gelirleri, İller Bankası Payı, Belediye Encümeni tarafından karara bağlanan ceza ve satışlardan kaynaklanan alacakları tahsil etmek,

 1. d) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun vergi, resim ve harçlara ilişkin maktu olarak en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harç tarife teklifleri ile gelir ve ücret tarife tekliflerini hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak,
 2. e) Nakit, kredi kartı ve internetten yapılan tahsilât kayıtlarının tutulmasını ve tahsil olunan paraların bankaya yatırılmasını sağlamak,
 3. f) Tahsilâtla ilgili raporlar, icmaller ve cetvellerin hazırlanmasını sağlamak,
 4. g) Tahsilât yapılamayan gelirleri raporlama düzeni içerisinde takip etmek, tebligat, ödeme emri, haciz yolları ile tahsilâtların yapılmasını sağlamak,

ğ) Aylık gelir tablosunun hazırlanmasını sağlayarak amirine sunmak, gelirlerin istatistikî bilgileriyle ilgili amir ve Başkanlık Makamını bilgilendirmek,

 1. h) Tahsildarlar ve icra memurlarınca kesilen dip koçanlı makbuzları kontrol ederek teslim alıp, makbuzlarla ilgili kayıt ve işlemlerin doğruluğunu ve kontrolünü sağlamak,

ı) Yapılacak tebligatların hazırlanması ve dağıtılmasını sağlamak,

 1. i) Tahsilâtla ilgili makbuz, belge, kayıt ve ilgili evrakın denetime hazır halde bulundurulmasını ve arşivde muhafazasını sağlamak,
 2. j) İdarenin kiraya verilecek olan gayrimenkullerinin ihale işlemlerini yürütmek,
 3. k) Posta ve banka hesaplarına yatırılan vergilerin tahsilâtı ile ilgili mükelleflerin makbuzlarının kesilmesi ve adreslerine gönderilmesini sağlamak,
 4. l) Yanlış tahakkuk ve fazla yapılan ödemelerin düzeltme fişini düzenleyerek ödeme yapılması için muhasebe ve kesin hesap servisine göndermek,
 5. m) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, verilmesi ve gönderilmesi ile ilgili tüm mali işlemleri kayıt altına almak,
 6. n) Amme borçlusu adına yapılacak ödemeleri vergi dairesi alındısı düzenleyerek kabul etmek,
 7. o) Veznece tahsil olunan paraları belirlenen esaslara uygun olarak bankaya yatırmak,

ö) Teminat olarak alınan veya haczedilen menkul değerler ile kıymetli evrakı veznede saklamak,

 1. p) Alındılarla ilgili kontrol, kayıt ve dağıtım işlerini yapmak,
 2. r) Teslimat müzekkeresi düzenlenmesi işlemlerini yapmak,
 3. s) Üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

görevleri de yürütür.

 

 

           

Tüysüz Belediye Başkanlığı

Resmi Web Sitesi
 • Okan AÇACAKSayın başkanım organize sanayi yanımızda olduğu halde beldemizde çok işsiz var bu konuyla ilgilenirseniz bizi çok mutlu edeceksiniz... saygılarımla..
 • MUHARREM AÇACAKSAYIN BELEDİYE BAŞKANIM; BELEDİYE DÜĞÜN SALONUNUN İMKANLARININ ARTIRILMASI VE HAVALANDIRMA SİSTEMİ TAKILMASI, DÜĞÜNÜ OLAN GENÇLERE DE KINA MERASİMİNDE BİZZAT BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN ÇEYREK ALTIN TAKILMASININ BELDEMİZ OLARAK BİRLİK VE BÜTÜNLEŞTİR
 • mehmet demircimerhaba benim bir konu hakkında görüş bildirmek istiyorum malum biliyorsunus köy mezarlıgımız hem eski hemde artık yetrsiz yeni bir mezarlık için yer ayarlanması ve mevcut mezarlıgın bakımıyla ilgili çalışmanız varmı iyi çalışmalar
 • mesut dagdelenÖncelikle biraz geç kalmış olsa da belediye başkanlığı size ailenizle ve beldemize hayırlar getirmesini yüce allahtan dilerim daha önceki yorumu da da olduğu gibi hem şahsım hemde bana bağlı olan ggençler olarak şahıslar üzerine değil mevki ve makam
 • MUHARREM AÇACAKŞEHİT VE GAZİLERİMİZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR. ONLAR CANI PAHASINA DA OLSA BU CENNET VATANIMIZI KORUMAK İÇİN CANLARINI SİPER ETMİŞLERDİR. SAYFANIZI İNCELEDİM ANCAK ŞEHİTLERİMİZE YER AYRILMIŞ FAKAT KAHRAMAN GAZİLERİMİZ UNUTULMUŞ. TÜYSÜZ BELDESİ BAŞT