Yazı İşleri Müdürlüğü

Ana Sayfa » Birimler » Yazı İşleri Müdürlüğü

Sedat ÇABUK
Yazı İşleri Müdürü

Tlf: 0 328 626 82 45 Dahili: 112

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

Amaç
MADDE 1 – Bu yönetmeliğin amacı, Tüysüz Belediye  Başkanlığı Yazı işleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını Müdürlük hizmetlerinin etkin ve planlı bir şekilde yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –  Bu Yönetmelik yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde Tüysüz Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğünün kuruluş görev, yetki ve sorumlulukları ile Belediyemiz ve Yazı İşleri Müdürlüğünde görev yapan tüm personelin çalışma usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları ile denetimini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –  Yazı İşleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Belediye  Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Belediye : Tüysüz Belediyesi’ni,
b) Başkanlık   : Tüysüz Belediye Başkanlığı’nı,
c) Encümen : Tüysüz Belediye Encümenini,
d) Meclis : Tüysüz Belediye Meclisini,
e) Müdürlük : Yazı İşleri Müdürlüğü’nü
f) Müdür : Yazı İşleri Müdürü’nü,
g) Personel : Yazı İşleri Müdürlüğü Personelini
h) Yönetmelik : Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

Temel İlkeler
MADDE 5

(1) Kurum Kültürü, misyon, vizyon ve belediyemiz ile Müdürlüğümüzün hedefleri doğrultusunda yürürlükteki mevzuata uygun olarak çalışmak,
(2) Başkanlık makamına karşı sorumluluk bilincinde olmak,
(3) Hizmet kalitesini iyileştirmek,
(4)Tüm işlerimizin ilk defasında hatasız, kaliteli ve zamanında yapılması anlayışı ile çalışılmasını sağlamak,
(5) Hizmet maliyetlerini düşürmek ve zamandan tasarruf ederek zamanı doğru kullanmak.
(6) Hizmet verilen halkımızın memnuniyetini sağlamak ve memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak,
(7)Belediyenin itibarını koruyup imajının yükseltilerek kamuoyunda kurumumuza olan güven duygusunu geliştirmek,
(8) Hızlı, kontrollü ve kaliteli, otomatik bir evrak sistemi oluşturmak.
(9) Mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanmak.
(10)Çalışanların kuruma bağlılığını artırmak.
(11) Halkımızı ilgili her konuda bilgilendirmek ve memnuniyeti için personellerimize gerekli her türlü eğitimi vermek,
(12) Hizmete daima müşteri ihtiyaçlarını ve memnuniyetini göz önünde bulundurmak,
(13) Görev alanına giren işlerin yıllık, aylık ve günlük programlarını yapmak,
(14) Sürekli eğitimle değişim ve gelişime açık olmak,
(15) Yeni teknoloji ve ilmi gelişmeleri takip edip uygulamak.
(16) Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Bilinci ve Takım ruhuyla çalışmak.

Teşkilat Yapısı
MADDE 6

(1) Yazı İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.
a) Müdür
b) Şef
c) Memurlar
d) İşçiler
e) Sözleşmeli Memurlar
f) Hizmetli Personel
g) Diğer Personel

(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.
a) Müdür
b) Evlendirme Memurluğu
c) Yazı İşleri Bürosu
d) Kurye

(3)  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği “Büro Sorumlusu” ve “Yönetici Yardımcısı” görevlendirilmesi yapabilir.

(4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu Şefler dahil olmak üzere Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

Bağlılık
MADDE 7 – (1) Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

İKİNCİ BÖLÜM

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Görev Yetki ve Sorumlulukları  
MADDE 8  –

(1) Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Başkan Yardımcısı kanalı ile Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

(2)  Yazı İşleri Müdürlüğü, evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, meclis ve encümen kararlarının alınması, nikah akitlerinin yapılması ve asker ailelerine yardım edilmesi iş ve işlemlerini yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütmekle görevlidir.

  1. a) 5393 Sayılı yasanın Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar, Meclis toplantılarını süresi içerisinde ilan edilmesini sağlar,  Meclis toplantı tutanaklarını tutar, toplantıları kayda alır, kayıtların kaset çözümlemesini yapar ve arşivler. Meclis kararlarının yazılımını sağlar ve birer nüshasını arşivler. Karar özetlerini ilgili birimlere ulaştırır. Meclis kararları ve gündemini internette yayınlatır.
  2. b) 5393 Sayılı yasanın 33. Maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından Encümen üyesi olarak görevlendirilen Yazı İşleri Müdürü, mahiyetinde çalışan elemanlar aracılığı ile Encümenin çalışma koşullarını ve karar alınmasını sağlar. Kararları dikte eder. Encümen kayıt defterine karar numarası vererek alınan kararları kayıt yapar. İlgili onaylardan sonra karar suretlerini teklifin geldiği birimlere ulaştırır. Karar asıllarını sırasına göre dosyalar ve arşivler.
  3. c) Yazı İşleri Müdürlüğü, belediyeye gelen tüm evrak ve belgeleri, postaları zimmetle teslim alır. Konularına göre evrak ve belgelerin ayırımını ve kaydını yaparak imza işlemlerini tamamladıktan sonra  ilgili  birimlere  zimmetli  olarak  ulaştırılmasını,  aynı  şekilde  tüm birimlerden gelen evrakların da gerekli yerlere sevkiyatını belirli bir düzen içerisinde sağlar.
  4. d) Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı yasa ve Medeni kanunla Belediye Başkanına görev olarak verilen resmi nikah işlemlerini Başkanın onayı ile görevlendireceği evlendirme memuru aracılığı ile yapar.  Evlendirme memurluğu görev ve sorumluluk açısından bu yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.
  5. e)  Yazı İşleri Müdürlüğü muhtaç asker ailelerine 4109 sayılı kanuna istinaden Encümen Kararı alınarak asker aylığı bağlanmasını sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MÜDÜRÜN ATAMA, GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI, VEKALET

Müdürün Atanması

  MADDE 9 –  En az Önlisans veya Lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından eğitim veren veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerin birinden mezun olmak ve diğer üst normlardaki şartları taşıması aranır.

Müdürün Görev Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 10

(a) Yazı İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

(b) Yazı İşleri Müdürlüğü,  Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri zamanında, verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini ve koordinasyonu sağlamak.

(c) Müdürlükte çalışanlar arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılanların yerine, bir başkasını görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak, mesai takibini yapmak.

(ç) Müdürlük işlerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarının düzenleyerek, personel arasında uyumlu işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek
(d) Yazı İşleri Müdürü 1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını vermek.

(e) Yazı İşleri Müdürlüğünde 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütmek.
(f) Yazı İşleri Müdürlüğünü Başkanlık makamına karşı temsil etmek.

(g) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek.
(ğ) Yazı İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlülük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.

(h) Yazı İşleri Müdürlüğü diğer Müdürlük ve Kuruluşlarla koordinasyon sağlayarak işlemlerin yerine getirilmesinin temin etmek.

(j)  Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak.

(k) Müdürlüğe ait stratejik Planlar hazırlamak ve faaliyetleri stratejik planlara uygun olarak yapmak

(l) Encümen üyesi seçildiği takdirde encümen toplantısına katılmak.

(m)  Müdürlük içi yönergeler yayınlar belgelerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirir. Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklara toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek.

(n) Görev alanı ile ilgili uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar ile ilgili tedbirleri almak. Başkanlık Makamına teklifte bulunmak.

(o) Yazı İşleri Müdürlüğü yukarıda sayılan görevleri ve 5393 Sayılı Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

(p) Başkanlık Makamından verilen diğer görevleri yapmak.

Vekalet
MADDE 11

Müdürün izinli veya raporlu olduğu durumlarda işleyişin aksamaması için Başkanlık onayı ile uygun görülen personel Müdür olarak görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ŞEF, EVLENDİRME ŞEFLİĞİ, VE DİĞER PERSONELİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Şeflerin atanması
  MADDE 12

En az Lise tahsili yapmış bilgi beceri ve deneyimi ile şef olmak için yeterli vasıfları taşıyan olumlu sicil almış memurlar arasından mevzuata uygun olarak Başkanlık onayı ile atanır.

Şefin Görev ve Sorumlulukları
 MADE 13

(1) Müdüre bağlı olarak çalışır. Müdürlükte çalışan ve kendine bağlı olan tüm memur, işçi, stajyer ve yardımcı hizmetler personelinin tüm iş ve işlemleri ile disiplinlerinden bağlı Müdüre karşı sorumludur.
(2) Birimdeki personelinin çalışmalarından, büro işlerinden, evrak düzeninden birinci derecede sorumludur. İzinli veya raporlu olan diğer şeflerin yerine görevlendirilmesi halinde veya görevlendirme yapılmasa bile diğer birim şeflerinin yerine işlerini yürütmekle müdüre karşı sorumludurlar.
(3) Ayrıca müdürün verdiği diğer tüm görevleri de yerine getirmekle yükümlüdür.

Evlendirme Şefliği görev yetki ve sorumluluğu
MADDE 14

(1) Evlendirme Memurluğuna usulüne uygun başvuruları kanunlar dâhilinde kabul eder ve bu başvuruları Deftere kayıt etmek.
(2)Nikah akdi için müracaat edenlerin evraklarının yönetmelik hükümlerine göre tam ve noksansız olduğunu kontrol etmek ve kontrolden sonra nikah için gün vermek.
(3) Makbuz karşılığı akit ücretlerini tahakkuka bağlamak.
(4) Evlenme kütüğüne “Mernis” tutanaklarına kayıtları geçmek.
(5) Cüzdanları hazırlamak  ve kayıtları Nüfus müdürlüğüne bildirmek.
(6) Yazı İşleri Müdürü’nün başkaca verdiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur.
Evlendirme Şefi ;
a) İşleri organize eder, personeli denetler, görev bölümü yapar, aksaklıları müdüre bildirmek
b) Müdürü tarafından verilen görevleri müdür adına yürütür,
c) Yapılan tüm yazışmalarda müdürün onayını ve parafını almak,
d) Evlendirme Memurluğuna ait iş ve işlemlerden müdüre karşı sorumludur,

Mutemet
MADDE 15

(1) Memurlar arasından Müdür tarafından görevlendirilir. Müdürün ayrıca vereceği işler yanında başlıca şu görevler yürütülür:
(2) Müdürlük ile ilgili yıllık bütçeyi düzenlemek,
(3) Maaş mutemetliği yanında, sağlık, tedavi ve ödenek işlemleri, ihtiyaç duyulan her türlü malzemenin araç, gerecin alımından, onarımından ve muhafaza edilmesinden sorumludur.
(4) Gerektiğinde acil ödemeler için avans çeker ve işlem sonucu ile fatura ve benzeri belgeleri Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndererek avans kapama işlemlerini yürütmek.
(5) Müdürün verdiği diğer görevleri yerine getirmek,

Ayniyat ( Demirbaş ) Memuru
 MADDE 16

(1) Memurlar arasından Müdür tarafından görevlendirilir. Müdürün ayrıca vereceği işler yanında başlıca şu görevler yürütülür:
(2) Demirbaş eşya ve ayniyat işleri ile ilgili defter ve kayıt cetvellerini düzenli bir şekilde tutup muhafaza etmekten sorumludur.
(3)Hurdaya ayrılan, terkini veya sarfı gereken malzeme var ise takibini ve terkin işlemlerini yapmak.
(4) Müdürün verdiği diğer görevleri de yerine getirmek.
Tüm işlerini birim amirlerinin (Şef, ve Müdür) bilgi ve gözetiminde doğru ve zamanında yapmak zorundadır.

Yazı İşleri Büro Personelin,  Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 17 – (1) Müdürlüğün görevleri başlıklı 7. Maddenin (c) fıkrasında belirtilen görevlerin dışında kalan (a, b, d, e, ) fıkralarında belirtilen görevlerin tam ve zamanında yapılmasını takip eder ve müdürü bilgilendirmek.

(2) İşleri organize eder, personelin belirlenen ölçülerde çalışmasını ve yapılan görev bölümünün işleyişini sağlar, meydana gelen aksaklıklar müdüre bildirmek.
(3) Müdür tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesini takip eder ve müdüre bilgi vermek.
(4) Bürodaki tüm iş ve işlemlerin  (meclis ve encümen kalemi,  kurye ve kayıt memurlarının görevlerinin)sağlıklı yürütülmesinden müdüre karşı sorumludur.
(5) Yapılan tüm yazışmalarda müdürün paraf onayını almak.
(6) Büronun temizlik düzen ve çalışma huzurunu sağlar,  olumsuzlukları müdüre bildirmek.

 

Meclis Kaleminin görev, yetki ve sorumluluğu
  MADDE 18 –(1) 5393 sayılı yasada belirtilen günlerde meclisin toplantı yapmasını koordine etmek.

(2)Belediye Meclisine Başkanlık Makamından havaleli gelen teklifleri bilgisayar ortamında kayda almak.
( 3) Görüşülen ve komisyona havale edilen teklifleri kararını yazarak komisyona vermek.
( 4) Komisyon tarafından hazırlanan Raporları toplantıda belediye meclisine sunulması işlemlerini yapmak.
(5) Karara bağlanan tekliflerin, kararları yazılıp imzalanmasını müteakiben İmarla ilgili olanları Büyükşehir belediyesine tümünü de süresi içinde mahallin en büyük Mülki İdare Amirine göndermek.
(6) Kesinleşen meclis kararlarının özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurmak.   (7)Kararların aslını meclis karar klasörüne suretleri de meclis karar suretleri dosyasına kaldırmak.
(8) Meclis kararlarının bir sureti ilgili müdürlüğe zimmetle teslim etmek.

Encümen Kaleminin görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 19 – (1)  Encümenin tespit olunan günlerde toplantısını koordine etmek. (2)Başkanlık Makamından Encümende görüşülmek üzere havale edilen dosyalar bilgisayar

ortamında kayda almak.
(3) Gündemi oluşturmak üyelere dağıtımını sağlamak.
(4)  Karara bağlanan teklifler karar defterine kayıt edilip, kararları yazmak ve imzaya
sunmak.
(5) Kararları Teklif müdürlüğüne gereği yapılmak üzere göndermek.
(6) Tüm encümen kararlarının numara sırası vererek klasörleyerek arşivlemek.

Kayıt Memurlarının Evrak Kayıt, Arşiv İşlemleri ve Sorumluluğu
MADDE 20 – (1) Genel Evrakla ilgili görevleri şunlardır.

(a) Başkanlığımıza diğer kurum, kuruluş ve şahıslardan gelen bütün evraklar ile Başkanlığımızdan gönderilen evraklar, Genel Evrak bölümünde ilgili memurlar tarafından zimmetle imza karşılığı yada, ilgilisinden elden teslim almak.
(b) Başkanlığımıza bağlı tüm birimler dışarıdan kendi birimine evrak kabul edemezler, ve dışarıya kendi birimlerine evrak gönderemezler.
(c) Genel evrak bölümüne tüm evraklar bilgisayar ortamında, otomasyon programında gelen-giden evrak kaydına almak.

(2) Gelen Evrak,
Belediye Başkanlığımıza posta, kurye ve vatandaş kanalı ile gelen evrakları, görevli memur tarafından zimmetle teslim alındıktan sonra bilgisayar ortamında kayıt altına alınıp, havale işlemlerinden sonra evraklar ilgili müdürlüklere teslim edilir.

(3) Giden Evrak,
(a)Belediye Başkanlığımıza bağlı Müdürlüklerden gelip,dışarıya gönderilecek evraklar bilgisayar ortamında kayıt edildikten  sonra Müdürlüğümüz kuryesi ile postaneye, kurum ve kuruluşlara zimmet ile teslim edilir.
(b) İşlemi biten evraklar ilgili dosyasına konularak Müdürlük arşivinde saklanır.
(c) Yazı İşleri Müdürünün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur.

(4) 1608 Sayılı Yasa Gereği Ceza Evrakları,
(a) Zabıta müdürlüğünce tutulan ceza zabıtları müdürlüğümüzce bilgisayar kayıt altına alındıktan sonra liste yapılarak, Başkanlık Onayı ile Belediye Encümenine sunmak.
(b) Encümenden çıkan karar sonucu tebliğ etmek üzere Zabıta Müdürlüğüne göndermek.
(c) Tebliğden sonra gelen alındılar evraklarla birleştirilip, para cezası tahsil işlemleri için, Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

(5) 4109 Sayılı Yasa Gereği Asker Aile Yardımı,
(a) Bölgemizde ikamet eden asker ailelerinin yazılı müracaatı üzerine, talep dilekçeleri ve ekli evraklar kayıt altın almak.

(b) Yardımdan yararlanmak isteyen kişilerden;

a)İkametgâh,
b) Nüfus Cüzdanı Sureti’ni almak

(c) Müteakiben gerekli tahkikatın ve bilgilerin alınabilmesi için;

1) Mahalle Muhtarlığına,
2) Nüfus Müdürlüğüne,
3) Askerlik Şube Başkanlığına,
4) Zabıta Müdürlüğüne,
5) Tapu Sicil Müdürlüğüne,
(d) belirtilen kurumlara muhtaçlığın tespiti ve diğer bilgilerin toplanması için yazışmalar yapmak.
(e) Alınan cevaplar doğrultusunda, dosya tamamlandıktan sonra, Başkanlığın onayı ile Belediye Encümeni sevk etmek.
(f) Belediye Encümenince alınan karar doğrultusunda dosya Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

Arşiv Sorumlusu ve Görevleri
 MADDE 21 – (1) Birim Personeli arasından Müdür tarafından görevlendirilir.

(2) Müdürlük arşivine giren, çıkan ve arşivde bulunan tüm dosyaların düzenli bir şekilde arşivlenmesi ve muhafazasından sorumludur.
(3) Arşive giren ve çıkan tüm dosyaları numaralandırmak.
(4) Arşiv ile ilgili dosyaların müdürlük istemesi halinde ilgisine verilmesini ve alınmasını sağlamak.
(5) Tüm işlerinden birim amirleri ile Müdüre bilgi verir. Bu çalışmalarının yanında Müdürün vereceği diğer görevleri de yapmak.

Kuryenin görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 22 – (1) Birimlerden gelen resmi kurumlara veya şahıslara giden evrakları zimmetle veya posta ile göndermek.

(2) Belediyeye ait evrakları yine zimmetle teslim almak.
(3)Yazı İşleri Müdürü’nün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

GÖREV VE HİZMET İCRASI

Görevin alınması
Madde 23 – (1) Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine vermek.

Görevin planlanması
MADDE 24 – (1) Yazı İşleri Müdürlüğündeki bünyesinde yapılacak tüm işler ihtiyaç, talep ve öneriler dikkate alınarak müdür tarafından veya görevlendireceği personeller tarafından planlanır ve uygulanması için birim içinden yeterli personel görevlendirilerek sorumluları belirlenir. Verilen görevlerin zamanında, aksamadan ve etkin yapılmasını sağlamak.

Görevin yürütülmesi
MADDE 25 – (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM

İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON

Müdürlük birimler arasında işbirliği
MADDE 26 – (1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre sunmak.
(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi etmek.
(4)  Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılma durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
(5) Çalışanın ölümü halinde kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim etmek.
Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon
MADDE 27 – (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası ile yürütülür.

(2)  Müdürlüğün,  Belediye dışı özel ve tüzel kişiler,  Valilik,  ,Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar;   Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

YEDİNCİ BÖLÜM

EVRAKLARLA İLGİLİ İŞLEMLER VE ARŞİVLEME
Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem
MADDE 28 – (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafında ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

Arşivleme ve dosyalama
MADDE 29 – (1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi sorumludur.
(4) Müdürlükte yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre ayrı ayrı klasörlerde saklanır.
(5) Dosyalama İşlemleri
a) Gelen evrak dosyası     f) Belediye Encümen kararları dosyaları
b) Giden evrak dosyası    g) Müdürlük içi ayniyat-avans dosyaları
c) Belediye Meclis toplantı dosyaları  h) Genelge ve bildiri dosyaları
d) Belediye Meclis karar dosyaları  i)  Resmi kurumlarla ilgili dosya
e) Belediye Meclis toplantıların kaset çözüm dosyası

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 30 – (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, önce yürürlükte olan Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 31 – (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük
MADDE 32 –  (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve Mülki İdare Amirine gönderilmesi ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu yönetmelik Hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Tüysüz Belediye Başkanlığı

Resmi Web Sitesi
  • Okan AÇACAKSayın başkanım organize sanayi yanımızda olduğu halde beldemizde çok işsiz var bu konuyla ilgilenirseniz bizi çok mutlu edeceksiniz... saygılarımla..
  • MUHARREM AÇACAKSAYIN BELEDİYE BAŞKANIM; BELEDİYE DÜĞÜN SALONUNUN İMKANLARININ ARTIRILMASI VE HAVALANDIRMA SİSTEMİ TAKILMASI, DÜĞÜNÜ OLAN GENÇLERE DE KINA MERASİMİNDE BİZZAT BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN ÇEYREK ALTIN TAKILMASININ BELDEMİZ OLARAK BİRLİK VE BÜTÜNLEŞTİR
  • mehmet demircimerhaba benim bir konu hakkında görüş bildirmek istiyorum malum biliyorsunus köy mezarlıgımız hem eski hemde artık yetrsiz yeni bir mezarlık için yer ayarlanması ve mevcut mezarlıgın bakımıyla ilgili çalışmanız varmı iyi çalışmalar
  • mesut dagdelenÖncelikle biraz geç kalmış olsa da belediye başkanlığı size ailenizle ve beldemize hayırlar getirmesini yüce allahtan dilerim daha önceki yorumu da da olduğu gibi hem şahsım hemde bana bağlı olan ggençler olarak şahıslar üzerine değil mevki ve makam
  • MUHARREM AÇACAKŞEHİT VE GAZİLERİMİZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR. ONLAR CANI PAHASINA DA OLSA BU CENNET VATANIMIZI KORUMAK İÇİN CANLARINI SİPER ETMİŞLERDİR. SAYFANIZI İNCELEDİM ANCAK ŞEHİTLERİMİZE YER AYRILMIŞ FAKAT KAHRAMAN GAZİLERİMİZ UNUTULMUŞ. TÜYSÜZ BELDESİ BAŞT